Contact|

Jaarcongres Participatie en Herstel


9 december 2021 | Postillion Amsterdam & Online

Programma

09:00

Registratie en ontvangst

Ontvangst van deelnemers op locatie is vanaf 9 uur. Registratie van online deelnemers is voorafgaand aan het congres met een online ontvangst vanaf 9.30 uur.

10:00

Opening door de dagvoorzitter

Diana Roeg, Programmaleider onderzoek Kwintes Senior onderzoeker Tranzo, hoofdredacteur vakblad Participatie en Herstel

10:10

“(……) Maar over de toekomst ben ik wèl heel optimistisch”

Historische trends in de sociale inclusie van mensen met mentale aandoeningen
Prof.dr. Jaap van Weeghel, adviseur bij Kenniscentrum Phrenos en emeritus hoogleraar Rehabilitatie en participatie van mensen met psychische aandoeningen, departement Tranzo, Tilburg University

In de jaren ’70 ging binnen een brede vernieuwingsbeweging het verzet tegen de traditionele psychiatrie hand in hand met maatschappijkritiek. Vanaf de jaren ’80 waaide er echter een andere wind. Het individualisme domineerde de tijdgeest: mentale problemen werden vooral opgevat als individuele problemen. Daarmee verdwenen maatschappelijke oorzaken naar de achtergrond. Maar vanaf het begin van het nieuwe millenium keerde ‘de samenleving’ terug in de GGz-discussie. Enerzijds worden sociale factoren als diepere oorzaak van veel psychisch leed aangeduid, anderzijds wordt de samenleving als rijke bron van herstel en rehabilitatie voorgesteld. In mijn bijdrage zal ik schetsen wat er in de afgelopen decennia is bereikt in de sociale inclusie van mensen met ernstige psychische problematiek en op welke idealen we ons de komende jaren kunnen richten.
10:50

Ingrediënten voor een inclusieve ggz: Van beschermd wonen naar een beschermd thuis

Drs. E.E. (Esmé) Wiegman-van Meppelen Scheppink, Directeur Valente, Branchevereniging voor participatie, begeleiding en veilige opvang.

Beschermd wonen: waar komen we vandaan en waar zijn we naartoe op weg? Welke rol speelt begeleiding daarin en wat vraagt dat aan nieuw vakmanschap? En wat vraagt nieuw vakmanschap van de opleidingen?
Voor een inclusieve ggz is het nodig dat we echt gaan voor inclusie en niet enkel integratie. In geval van integratie ben je fysiek wel in de maatschappij, maar maak je er niet werkelijk onderdeel van uit. Mensen hebben het recht om een normaal leven te leiden. Alles moet er op gericht zijn eigen regie te bevorderen, talent te ontwikkelen en afhankelijkheid van professionals te verminderen. Mensen moeten een leven kunnen leiden in plaats van het leven lijden.
11:30

Pauze

12:00

Het belang van Destigmatiserend handelen in de GGZ

Elize Noorman, Persoonlijk begeleider/ GGZ Agoog bij Kwintes (volwassenen GGZ)

Destigmatisering is van groot belang voor het persoonlijk en maatschappelijk herstel van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Daarnaast is het ook belangrijk dat hulpverleners in de GGZ zich bewust zijn van de manier waarop zij destigmatiserend kunnen handelen. Mensen met een psychische kwetsbaarheid ervaren veel (zelf)stigma op verschillende gebieden, het is als hulpverlener belangrijk om de signalen hiervan op te pikken en er actief mee aan de slag te gaan. Op die manier kun je in gesprek met cliënten onderzoeken waar knelpunten liggen en op welke wijze je hier bewuster mee om kunt gaan.
Daarnaast gaat de spreker in op het inzetten van de teamtraining Destigmatiserend handelen. Waarbij zij de digitale Quickscan Destigmatisering toelicht -ontwikkeld door Samen Sterk zonder Stigma en Phrenos-. Daarnaast is het gebruikelijk om de teams deze individueel te laten invullen. Aan de hand van een analyse van deze resultaten worden de behoefte aan kennis en vaardigheden rondom dit thema eruit gefilterd en wordt een op maat gemaakte training in elkaar gezet
12:40

Intermezzo: In Spirit: inspiratie voor zingeving en begeleiding

Beitske Bouwman, bekend schrijfster, freelance docent aan de Radboud Universiteit en de Universiteit van Wageningen en oprichter van Anaya Academy.

12:45

Lunchpauze

13:45

Waardegedreven zorg en wat daarvoor nodig is

Willemijn Kemp, gespecialiseerd in Leiderschap en organisatieontwikkeling in tijden van Transitie, Vital Interest
Michiel van den Oever, Psychiater bij Optimaal Leven, GGZ Drenthe

Waardegedreven zorg heeft als doel een structurele verandering te realiseren op basis van een mensgerichte benadering. Hierbij wordt samengewerkt op interdisciplinaire wijze en wanneer nodig over grenzen van de organisatie of het domein heen. De cliënt met zijn of haar hulpvraag binnen de eigen leefomgeving is namelijk ten allen tijde het uitgangspunt van de zorg. Samen neemt men verantwoordelijkheid voor de ingeslagen weg, de uitkomsten én de risico’s. Iedereen pakt zijn of haar eigen rol binnen het verander(en)de zorglandschap.
In je wijze van werken, komen je eigen innerlijke overtuigingen tot uiting in je gedrag en in de resultaten. Dit soort leiderschap is van iedereen en is in de zorg op ieder niveau essentieel om de nieuwe koers te kunnen (gaan) varen. Waardegedreven zorg is een maatschappelijke opgave. We willen de kwaliteit van zorg verhogen, een betere gezondheid realiseren tegen gelijkblijvende of lagere kosten.
Wat is ervoor nodig dit te realiseren? aan de hand van theorie en praktijk gaan Willemijn Kemp en Michiel van den Oever met u in gesprek.
14:25

Intermezzo: In Spirit: inspiratie voor zingeving en begeleiding

Beitske Bouwman, bekend schrijfster, freelance docent aan de Radboud Universiteit en de Universiteit van Wageningen en oprichter van Anaya Academy.

14:30

De specialistische ggz en herstelacademies als actieve partners voor mentale gezondheid

Jim van Os, hoogleraar psychiatrie UMC Utrecht
Ton Verspoor, manager en mede-oprichter Enik Recovery College

Jim van Os gaat in op het ecosysteem mentale gezondheid (GEM). Insteek van dit model is dat iemand laagdrempelig en nabij de mentale zorg krijgt die hij op dat moment nodig heeft. Ton Verspoor gaat in op de internationale principes van een recovery college, en de ervaringen van de Enik Recovery College. Gezamenlijk staan ze stil bij de vragen hoe de specialistische ggz en herstelacademies elkaar kunnen verrijken en welke wederzijdse eisen dit aan elkaar stelt."
15:10

Pauze

15:40

De zorg maar ook de problemen dichterbij?!

Participatie of met rust laten

Gerard Lohuis, SPV, BuurtzorgT Stad Groningen

De wijk staat centraal in het overheidsbeleid wanneer het gaat om participatie van de burger (en cliënt). De wereld verandert maar de cliënt blijft hetzelfde. Alleen nu krijgt de cliënt andere mogelijkheden aangeboden en moet er aan andere voorwaarden worden voldaan. Alle intenties zijn goed maar zijn goede bedoelingen voldoende? Welke risico’s brengt dit met zich mee voor kwetsbare burgers die niet kunnen of willen participeren. Worden zij opnieuw buitengesloten? En zit men in de wijk hier wel op te wachten wanneer eenzaamheid, verloedering en uitsluiting zichtbaar worden? Een verhaal met kritische reflectie over mogelijkheden en knelpunten van een samenleving die kantelt! En de rol van de hulpverlening hierbij. Want wat doet de hulpverlener wanneer iemand de hulp afwijst en de buurt klaar is met ‘de cliënt’ en vooral overlast ervaart? M.a.w. hoe ziet bemoeizorg 2.0 eruit? En kan een wijkteam wel de nodige bemoeizorg uitvoeren?
16:20

Afsluiting dagvoorzitter