Deelsessies

Tijdens dit congres bezoekt u in twee rondes een deelsessie. Voor iedere ronde ontvangen wij van u graag een eerste voorkeur en een reservekeuze. U heeft hiervoor keuze uit onderstaande tien deelsessies. Voor vragen en opmerkingen kunt u gerust contact met ons opnemen via het feedback formulier.

 

1. Jij bent de Regisseur: focus op kracht, talent en dromen...
Hilma Neeleman, medewerker herstel, De Regisseur.
Mieke van Buuren, ervaringswerker, De Regisseur.

Werkvorm: Lezing / Presentatie (kennisoverdracht)
Vanuit stichting Anton Constandse is er in Den Haag een ontmoetingsplek opgezet samen met cliënten waar iedereen welkom is en zich ook welkom voelt. De krachtige mix van mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken en mensen die graag een steuntje willen zijn, vinden elkaar hier. Het is een plek waar mensen zich durven te ontwikkelen en van betekenis kunnen zijn voor anderen. 
Tijdens deze deelsessie delen zij graag hun kennis en ervaringen met andere organisaties. Hilma Neeleman zal vertellen over de totstandkoming van De Regisseur en Mieke van Buuren zal uiteenzetten hoe De Regisseur heeft bijgedragen aan haar herstel.
>> Deze deelsessie wordt alleen in de eerste ronde gehouden <<

2. Herstelondersteunende zorg? Hoe dan?!
Joyce Langedijk, trainer bij Bureau Herstelgericht.
Werkvorm: Interactief overleg (rollenspel)
Herstelondersteunende zorg is in toenemende mate de (terechte) norm in de zorg voor mensen met psychische en psychiatrische problematiek. Zorgverleners worstelen nog wel eens met de koppeling van de theorie naar de eigen praktijk.
In een actieve workshop zullen deelnemers inspiratie opdoen en handvatten krijgen om herstelondersteunend te werken in hun eigen werkgebied en met zichzelf als belangrijkste instrument. De kern zal gericht zijn op de acht kenmerken van herstelondersteunende zorg. De workshop is gericht op het gehele werkveld.

3. Vangnetwerken, de waarde van onderlinge steunnetwerken voor kwetsbare mensen
Jenny Zwijnenburg, sociaal werker in Rotterdam Charlois en Onderzoeker bij TRANZO (Tilburg University).
Werkvorm: Interactief overleg (rollenspel)
Jenny Zwijnenburg werkt in Rotterdam Charlois sinds 2012 aan het oprichten en onderhouden van een vervangend sociaal netwerk op wijkniveau, met en voor mensen die een ontoereikend persoonlijk sociaal netwerk hebben (sociaal isolement). In plaats van mensen te benaderen als hulpvrager wordt hen gevraagd wat zij in het onderlinge steunnetwerk voor een ander kunnen betekenen, waardoor volwaardige wederkerige relaties ontstaan. De gevolgde werkwijze wordt 'vangnetwerken' genoemd.
In deze sessie gaat zij in gesprek met professionals uit het werkveld over haar ervaringen in Charlois en verkent zij met hen of zij elementen van deze manier van werken herkennen in hun eigen werk.

4. WRAP versterkt de zelfregie en autonomie van mensen met een verstandelijke beperking
Jeroen Biesterbos, Adviseur HRM en  Advanced Level WRAP Facilitator, Pameijer.
Werkvorm: Lezing / Presentatie (kennisoverdracht)
WRAP is één van de weinig beschikbare zelfmanagement instrumenten waarmee GGZ cliënten vanuit eigen regie hun leven zoveel mogelijk naar eigen wensen in kunnen richten. De WRAP is oorspronkelijk ontwikkeld in de USA door Mary Ellen Copeland met lotgenoten met psychiatrische problematiek. Inmiddels wordt het toegepast door een veel bredere groep mensen. WRAP is geen diagnose gebonden programma.
In deze presentatie wordt ingegaan op wat WRAP betekent voor deze groep, hoe het eruit ziet in de praktijk en welke aanpassingen in de uitvoering worden toegepast. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan wat dit betekent voor de uitgangspunten, de ethiek en modelgetrouwheid van WRAP.
 
5. Werken aan het vergroten van kansen om succesvol zelfstandig te wonen voor mensen met psychische en/of psychosociale kwetsbaarheid
Floor Backus, senior begeleider, MET ggz.
Birgit Sporken, staffunctionaris, MET ggz.

Werkvorm: Lezing / Presentatie (kennisoverdracht)
De afgelopen 2 jaar werkt MET ggz met het zorgprogramma zelfstandig wonen. Het programma is gebaseerd op de IRB methodiek. Deelnemers aan het programma worden maximaal 1,5 jaar ontwikkelingsgericht ondersteund met behulp van (oefen)woning en een leerprogramma om hun woonwens te realiseren. Inmiddels zijn er 52 deelnemers gestart, overwegend deelnemers vanuit Beschermd Wonen, met prachtig resultaat.
Tijdens deze sessie worden deelnemers geïnformeerd over de opzet en werkwijze van het zorgprogramma. Zij hebben een voorbeeld gezien van hoe er doelgericht en programmatisch gewerkt kan worden aan het bevorderen van maatschappelijk rolherstel of rolbehoud bij de realisatie van woonwensen van mensen met psychische en/of psychosociale problemen.

 

6. Kwetsbaar/Kostbaar: LVB en de wijk in beeld
Claudia Kaagman, coach/deskundige middelengebruik, werkzaam geweest als behandelaar in de verslavingszorg en nu in de LVB-sector via LeekerweideGroep - BuroTOV.
Werkvorm: Interactief overleg (rollenspel)
Verslaafd, beperkt, verward, crimineel, kwetsbaar… Laten we eerlijk zijn; de problematiek is vaak complex, maar de oplossing misschien eenvoudiger dan we dachten.
In deze deelsessie richt Claudia Kaagman zich specifiek op de groep met een LVB en hoe je samen met hen op weg kunt gaan om een goede buur te zijn, overlast te minimaliseren en hierin ook nog eens je eigen verantwoordelijkheid voor de wijk te nemen. Welke tools en werkmethodieken kun je hiervoor gebruiken? Hoe doe je dit specifiek wanneer verslavingsproblematiek een steeds grotere rol inneemt? U krijgt een schatkamer aan mogelijkheden; niet met als doel alle problemen op te lossen, wel om hiermee te starten!

7. Op weg naar een GGZ vriendelijke wijk
Chris van der Kroon, projectleider gemeente Amsterdam, Stadsdeel Zuid.
Moni Hanasbei, GGZ coach Welzijn, Dynamo.
Karin Petersen, manager participatieteam GGZ inGeest / Actenz.

Werkvorm: Lezing / Presentatie (kennisoverdracht)
Sinds december 2015 werken de Gemeente Amsterdam, stadsdeel Zuid, team ED (Ervaringsdeskundigen), Welzijnsorganisatie Dynamo en GGZ inGeest samen aan het project GGZ in de Wijk in Amsterdam Zuid. Met dit project wordt gestreefd om maatschappelijke participatie van mensen met psychosociale en psychiatrische problematiek, te vergroten in de wijk waar zij wonen. Om dit te bereiken zijn participatiecoaches actief; zij hebben de taak om zorg, welzijn, maatschappelijke dienstverlening en wijkzorg met elkaar te verbinden. De EDplaats, een hertstelwerkplaats gerund door ervaringsdeskundigen voor en door mensen uit de doelgroep, speelt een belangrijke rol in het project. Er wordt tijdens deze workshop aandacht besteed aan de effecten van deze samenwerking voor inwoners met een ggz-achtergrond en voor werkers in de wijk, het delen van kennis en de ‘bijvangst’. Ook wordt er ingegaan op de kwetsbaarheid ten aanzien van de borging van GGZ in de wijk. 

8. Op weg naar participatie en zelfregie
Herstelondersteunende begeleiding met Krachtwerk
Holly Haylock, trainer Krachtwerk, Tussenvoorziening en Impuls - Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg, Radboudumc.
Dr. Irene Jonker, senior onderzoeker bij Impuls, Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg en coördinator van de Impuls academie, Radboudumc Nijmegen

Werkvorm: Casus-behandeling / Best-practice
Tijdens deze deelsessie wordt ingegaan op herstel, vormen van herstel en zelfregulatie als mechanisme voor verandering. Ook burgerschap en het belang van hulpbronnen voor een herstelondersteunende omgeving worden besproken. Vervolgens wordt actief met de deelnemers ingegaan op het belang van een krachtgerichte benadering, zoals Krachtwerk, waarbij het herstelproces van cliënten wordt ondersteund in de richting van een door henzelf gewenste kwaliteit van leven.
In subgroepjes worden aan de hand van eigen casuïstiek van deelnemers diverse stellingen besproken. Vervolgens wordt plenair uitgewisseld hoe een ieder invulling geeft aan deze principes en op welke wijze cliënten het beste ondersteund kunnen worden.

9. Zorgafstemming tussen de Specialistische GGZ en het Sociaal Domein
Koen Westen, Docent-Onderzoek Avans Hogeschool / Vice-Voorzitter CCAF.
Dr. Pim Peeters, Docent-Onderzoeker Avans Hogeschool.

Werkvorm: Lezing / Presentatie (kennisoverdracht)
Organisaties zijn in transitie, maatschappelijk is men in transitie en het in verandering zijn lijkt de standaard. Deze grote bewegingen overschaduwen vaak het belang van het individu. Het is de taak van de professional in het sociaal domein en de specialistische GGZ de zorg in de keten zodanig af te stemmen dat alle formele en informele resources optimaal zijn betrokken bij het herstelproces van de individuele cliënt. Deze deelsessie zal zich gaan buigen over de weg naar integrale samenwerking tussen het sociaal domein en de specialistische GGZ, de bevorderende kenmerken van sociale wijkteams en FACT-teams en het voeren van zorgafstemmingsgesprekken.

10. Aanpak personen met verward gedrag en samenwerking in de wijk in Utrecht
Joost Coffeng, proeftuinleider ggz-in-de-wijk Lunetten.
Drs. Gerard de Valk, projectmanager bij Altrecht GGz, Utrecht.
Wilma Kieft, gemeente Utrecht, projectleider regionale aanpak personen met verward gedrag, regio Midden-West Utrecht

Werkvorm: Interactief overleg (rollenspel)
In Utrecht wordt bij de aanpak personen met verward gedrag de nadruk gelegd op preventie en vroegsignalering en gaan we uit van de leefwereld van ervaringsdeskundigen. 
Buurtteams bieden ondersteuning op maat. In het buurtteam werken generalistische professionals samen met ervaringsdeskundigen. Buurtteams bieden ondersteuning op alle levensgebieden zoals wonen, werk, inkomen, schulden. Daar waar nodig werken zij samen met huisartsen en ggz-in de wijk-teams. Ggz in de wijk biedt ondersteuning en zorg aan mensen met een ernstige psychische kwetsbaarheid. Door ontwikkelingen in de GGZ worden mensen minder snel worden opgenomen en blijven zoveel mogelijk thuis wonen. Daarom is het belangrijk om juist in de wijk tot een optimale samenwerking te komen met buurtteamsteams, gespecialiseerde GGZ,  WMO aanbieders, huisartsen en GGZ-Behandelaars. . Dit vraagt om een andere integrale aanpak vanuit de verschillende domeinen en een manier van werken, die meer uit gaat van het cliëntperspectief in brede zin.
Speerpunten zijn:  meer eigen regie,( maatschappelijk) herstel, voorkomen opname en preventie